Neo bento , Paris, France
Rivestimento murale / Alliances
Gervasoni, Milan, Italia
Papier peint / Kandy
Ritz Carlton, Barhain
Rivestimento murale / Alliances